PKP INFORMATYKA jest członkiem kluczowych światowych
i europejskich organizacji kolejowych.

Nasi eksperci pracują w kilkunastu grupach roboczych i warsztatach w organizacjach, których jesteśmy członkami jako Grupa PKP.

Najważniejszymi organizacjami kolejowymi są:

 • UIC – Międzynarodowy Związek Kolei z siedzibą w Paryżu,
 • CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies z siedzibą w Brukseli,
 • OSŻD – Organizacja Współpracy Kolei skupiająca kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Azji (Организация сотрудничества железных дорог) z siedzibą w Warszawie,
 • HIT RAIL – Firma należąca do 12 zarządów kolei, zarządzająca infrastrukturą sieci Hermes, przeznaczoną do międzynarodowej wymiany danych.

Poniżej prezentujemy schemat ogólny organizacji kolejowych:

CER – organizacja europejska reprezentująca ponad 70 członków. Język obowiązujący to język angielski.

Współpracuje z europejskimi instytucjami:

 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska
 • Parlament Europejski
 • Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

Ponadto, CER współpracuje z organizacjami: ASECAP, CEEP, CIT, EBRD, EIB, EFRTC, EIM, EPF, ERFA, ETF, IRU, OTIF, OSJD, RNE, SEETO, T&C, UIC, UNIFE, UIP, UIRR, UITP, oraz z Bankiem Światowym.

UIC – największa organizacja kolejowa. Założona w 1925 roku, jej siedziba znajduje się w Paryżu.

Międzynarodowy Związek Kolei zrzesza ponad dwustu Członków z całego świata.

Językiem obowiązującym w dokumentach oraz pracach organizacji jest język angielski.

Wzajemne powiązania osób i przedmiotów przez Internet zbliża ze sobą świat rzeczywisty i świat cyfrowy. PKP Informatyka uczestniczy w pracach w obszarze digitalizacji kolei oraz w obszarze badawczo- rozwojowym m.in. w grupach: RICG koordynującej projekty badawczo-rozwojowe w kolejach europejskich, oraz w  grupach roboczych  pracujących w obszarze przewozów pasażerskich, m.in. nad zagadnieniami takimi jak wygląd biletów papierowych, sposób rezerwacji miejsc, interoperacyjność w zakresie TAP i TAF (specyfikacji aplikacji telematycznych).

Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD) założona w 1956 roku. Jej członkami są ministerstwa transportu i centralne organy państwowe kierujące transportem kolejowym 27 krajów Europy i Azji.

Języki posiedzeń – rosyjski.

Siedzibą organizacji jest Warszawa. OSŻD pracuje w pięciu Komisjach kierunkowych oraz podgrupach i grupach specjalnych powoływanych w konkretnych działaniach.

Główne Komisje to:

 • I Komisja ds. tematyki transportu kolejowego i korytarzy międzynarodowych
 • II Komisja ds. listów przewozowych
 • III Komisja ds. transportu towarowego
 • IV Komisja ds. transportu pasażerskiego
 • V Komisja ds. infrastruktury

PKP Informatyka pracuje w czterech pierwszych Komisjach i Grupie specjalnej ds. SMGS.

Ponadto bardzo ważnymi Stałymi Grupami Roboczymi są Grupa Kodowania i Informatyki, i powiązana z nią Grupa Bezpapierowej Technologii. W pracach obu tych grup biorą udział nasi eksperci. M.in. wynikiem tych prac jest wdrażany obecnie elektroniczny list przewozowy SMGS.

Prace PKP Informatyka obrazuje poniższy obraz:

Udział PKP Informatyka w strukturach międzynarodowych organizacjach kolejowych

Praca w organizacjach kolejowych jest nośnikiem przepływu wiedzy w naszej Spółce, daje okazję kontaktu z innymi działami informatycznymi kolei, pokazuje punkty do poprawy współpracy, daje okazję do obserwacji najnowszych trendów rozwojowych w innych kolejach, z czego korzystamy w naszej pracy.

Oprócz wiedzy i możliwości realnej współpracy z innymi kolejami w poszczególnych, nawet szczegółowych tematach ale dających praktyczny wymiar w zakresie interoperacyjności kolei oraz udziału we wspólnym tworzeniu wymagań, PKP INFORMATYKA uczestniczy także we wspólnych projektach, np. w programie Shift2RAIL w projekcie MAASIVE w zakresie kodów 2D w biletach elektronicznych w ruchu pasażerskim.

Praca w organizacjach jest także nośnikiem INNOWACJI i wskazuje obszary prac w najbliższych latach, nowoczesne technologie i trendy rozwojowe kolei.

Innowacje w PKP Informatyka

Obszary rozwojowe PKP Informatyka:

 • Big Data
  Przetwarzanie i analityka dużych zabiorów danych
 • Blockchain
  Wykorzystanie rozproszonego rejestru w potwierdzaniu transakcji pomiędzy interesariuszami na  rynku kolejowego
 • Cloud
  Architektura rozwiązania dostępna dla wszystkich interesariuszy Grupy PKP
 • Smart Technologies
  Wpisana w konwencję Smart City i Inteligentnego Dworca, oparta na Internecie Rzeczy (IoT)