Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeżeli w przesłanych dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust.2 lit. a RODO)

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Udostępnienie danych osobowych

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z  art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby mogli Państwo uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

PKP Informatyka spółka z o.o. nie stosuje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.