PKP Informatyka spółka z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie ul. Macieja Rataja 15B, woj. lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/50 KW obręb 0044 Zadębie I,  dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00237425/3, o powierzchni 0,2591 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.

Więcej informacji