Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentów rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,

na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Udostępnienie danych osobowych

Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom Administratora świadczącym usługi prawne.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

PKP Informatyka spółka z o.o. nie stosuje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.