Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adres mail: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe pobierane są od Państwa podczas korzystania z serwisu http://www.pkp-informatyka.pl/ lub https://helpdesk.it-pkp.pl/otrs/customer.pl, a także bezpośrednio od Pani/Pana w korespondencji prowadzonej telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • związanych z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną lub w związku z Państwa zainteresowaniem ofertą Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń,
  • wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana i Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • archiwalnych lub dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby zabezpieczenia faktów – co jest usprawiedliwionym celem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej serwisów Administratora, w tym umożliwienia świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w umowach zawartych z klientami – co jest usprawiedliwionym celem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest usprawiedliwionym celem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług na Państwa rzecz, niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, związane z obsługą postępowań handlowych, prawne lub księgowe. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych, uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w tym do uzyskania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, natomiast w odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niewskazanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

PKP Informatyka spółka z o.o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

       
WordPress Video Lightbox